Osposobljavanje

Općenito o osposobljevanju

RAZLOG OSPOSOBLJAVANJA TJELOHRANITELJA

Razlog osposobljavanja kandidata za tjelohranitelje je da upravo oni upoznaju da su mudrost i razboritost njihovo najučinkovitije oružje.

CILJ OSPOSOBLJAVANJA TJELOHRANITELJA

Cilj osposobljavanja se temelji na preventivnom suzbijanju opasnosti , što dostižemo sa savladavanjem znanja osnovnih vještina , koje su pri radu tjelohranitelja prijeko potrebne.

To su:

 • PLANIRANJE
 • ZAŠTITNA PRATNJA
 • ZAŠTITNA VOŽNJA
 • PROTU-PREGLED ELEKTRONIKOM
 • OTKRIVANJE I LOCIRANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTVA
 • SAVLADAVANJE STRESA
 • PROTOKOL
 • BLISKA BORBA BEZ I SA ORUŽJEM
 • PARAMEDICINA

Tjelohranitelji na osnovnom osposobljavanju usvoje znanje koje je prijeko potrebno za neometano djelovanje na području privatne zaštite osoba. Nakon završetka osnovnog osposobljavanja su kandidati sposobni prepoznati opasnost koje bi mogle ugroziti zaštitu osoba te ih pravovremeno suzbiti,odnosno smanjiti rizik na takvu razinu da napadač odustane od namjere za kažnjivo djelo.

Planiranje je važan segment osposobljavanja koji osigurava pred – pripremu za moguće događanje.

Reagiranje na njih je u osnovi rutinsko, a istovremeno omogućava momentalan izbor alternativnih mogućnosti jer ti događaji obično nisu potpuno predvidljivi.

Potpuna sigurnost nije nikad moguća. Kada je na zaštićenu osobu izveden napad , mora tjelohranitelj djelovati u skladu sa normativima osobnog osiguranja. Tjelohranitelji moraju biti osposobljeni tako da u opasnim situacijama, usprkos emocijama i uzbuđenju , instinktivno i pravilno privedu akciju kraju. Za ostvarivanje tih zahtjeva i ciljeva potrebna je vrhunska psihofizička pripremljenost , koja će izlučiti sve neželjene učinke za tjelohranitelje. Viša razina pripremljenosti i izvježbanosti utječe također na odnos prema poslu i skupini. Osobno osposobljavanje je osnova na kojoj se na kraju formira skupina , koja jedino kao homogena cjelina garantira uspjeh, odnosno najvišu razinu sigurnosti.

SISTEM OSNOVNOG OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje je sastavljeno iz pet osnovnih cjelina. To su:

 • teoretski dio nastave
 • demonstracija postupaka
 • praktično izvježbavanje
 • teoretski ispit znanja
 • praktični ispit znanja

Tokom izvođenja tih pet cjelina se neprestano izvode ocjenjivanja i obnavlja do sada usvojenih znanja.

Cjeline su smisleno povezane te se međusobno nadograđuju i nadopunjavaju. S obzirom na traženu razinu znanja i osposobljavanja se broj sati u pojedinim cjelinama povećava. Postavljeni kriteriji su minimalna razina osposobljavanja.

KRITERIJ ZA PRISTUP NA OSPOSOBLJAVANJE

Kriteriji su neophodan uvijte za prethodno utvrđivanje primljenosti kandidata za prisustvovanje tečaju.

Osoba mora ispunjavati sljedeće osobne uvijete:

 • da je punoljetna
 • najmanje SSS
 • vozačka dozvola B kategorije
 • da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti i da nije bila kažnjavanja za prekršaj ometanja javnog reda i mira s obilježjima nasilja
 • da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje poslova tjelohranitelja